مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ -- م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ :م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌ .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر.
تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دولت الکترونیک و امکان سنجی استقرار آن در ایران
تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم :مجمع تشخیص مصلحت نظام .مرکز تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک