مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۵
اف‍زای‍ش‌ س‍طح‌ ش‍ادک‍ام‍ی‌
س‍لام‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌
وق‍ف‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر واگ‍ی‍ر
ادغ‍ام‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
پ‍ه‍ل‍وی‌ اول‌
ع‍ل‍وم‌ -- چ‍ی‍ن‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
م‍غ‍ز
چ‍اپ‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌
ن‍ظام‌ س‍لام‍ت‌
رف‍ت‍ار
خ‍ش‍ون‍ت‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
ه‍دف‍م‍ن‍دی‌ ی‍اران‍ه‌ ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍رون‍ر
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌، رض‍ا
م‍ح‍م‍دی‌ ن‍ص‍رآب‍ادی‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍ی‍رم‍ی‍ران‌، پ‍روی‍ن‌
م‍ن‍ب‍ورگ‌، ژان‌
اب‍ی‍ض‍ی‌، ش‍ه‍رام‌
م‍ی‍ر م‍ی‍ران‌، پ‍روی‍ن‌
رزاق‍ی‌ پ‍ور، م‍ژده‌
پ‍ورم‍ق‍دس‌ ، م‍س‍ع‍ود
ت‍ب‍ری‍زچ‍ی‌، ن‍رگ‍س‌
خ‍ورس‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶-
ش‍ج‍ری‌، ژی‍لا
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍ره‍ود، داری‍وش‌،۱۳۱۷-
ن‍ب‍ی‌ پ‍ور، ای‍رج‌
ف‍ره‍ود، داری‍وش‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۵۷-
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، واح‍د ی‍ادگ‍ار ام‍ام‌ (ره‌)
ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌، پ‍ارس‌ ض‍ی‍اء
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍ی‍رم‍اه‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
پ‍ارس‌ ض‍ی‍اء، ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز(دفتر چهارم :)ارج نامه استادان دکتر منصور حق شناس و دکتر غلامحسین عمرانی
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه تخصصی آینده پژوهی
اصفهان پارس ضیاء، علم آفرین   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
علم و فناوری در چین :گزارش راهبردی آکادمی علوم چین
اصفهان علم آفرین ، پارس ضیاء   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
آینده چاپ سه بعدی در علوم زیستی
نبی پور، ایرج ؛  ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
رصد برنامه تحقیقاتی پیشاهنگ مغز )NIARB( بنیاد ملی سلامت آمریکا
نبی پور، ایرج ؛  ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تاریخچه وقف در پزشکی در عصر صفویه [ پایان نامه ]
رزاقی پور، مژده ؛  آزاد اسلامی ، واحد یادگار امام (ره ) ، شهر ری علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی انعکاس رخدادهای پزشکی - بهداشتی در جراید عصر پهلوی اول [ پایان نامه ]
حاجی هاشمی ، رضا ؛  آزاد اسلامی ، واحد یادگار امام خمینی (ره ) علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تاریخچه وقف در عصر قاجار در خراسان [ پایان نامه ]
ابیضی ، شهرام ؛  آزاد اسلامی علوم انسانی ، واحد یادگار امام (ره )   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
فرهنگ واژه های تخصصی پزشکی جلد اول کتاب " القانون فی الطب [ "پایان نامه ]
خورسندی ، علیرضا ؛  دانشگاه سمنان علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بالتازار
منبورگ ، ژان ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
چارچوب مستند حمایت طلبی رفتارهای خشونت آمیز در خانه و اجتماع
فرهود، داریوش ،۱۳۱۷- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
رفتار ایمن رانندگی
تبریزچی ، نرگس ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شناسایی الگوی غذایی سالم برای کاهش ابتلا به بیماری های غیر واگیر در زنان ایرانی
میر میران ، پروین ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تاثیر هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی آن بر امنیت غذایی خانوار جامعه شهری تهران
محمدی نصرآبادی ، فاطمه ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
گزارش حمایت طلبی جمع آوری اطلاعات در خصوص رصد میزان مرگ بیماری های کرونر در کشور
پورمقدس ، مسعود ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی سیر تحولات ادغام آموزش پزشکی جامعه نگر در نظام ارائه سلامت و تدوین الگویی مفهومی در کشور
شجری ، ژیلا ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سلامت معنوی در برنامه آموزش پزشکی و پرستاری
عباسی ، محمود،۱۳۵۷- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سلامت معنوی در مراقبت های نگهدارنده پایان حیات در نظام سلامت ایران
عباسی ، محمود ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
چارچوب مستند حمایت طلبی افزایش سطح شادکامی فردی و اجتماعی
فرهود، داریوش ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارائه دستورالعمل تغذیه ای به منظور پیشگیری و درمان پوکی استخوان در جامعه ایرانی
میرمیران ، پروین ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9