مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • فرهنگستان علوم پزشکی
مرور بر اساس :

عنوان
1     گ‍ام‍ی‌ ب‍زرگ‌ در اح‍ی‍ای‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌   
2     گ‍اوزب‍ان‌ (ل‍س‍ان‌ ال‍ث‍ور)   
3     گ‍اه‌ ش‍م‍ار ع‍ل‍م‌ : س‍ال‌ ش‍م‍ار روی‍داداه‍ای‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌، از ده‌ ه‍زار س‍ال‌   
4     گ‍اه‌ ش‍م‍ار ع‍ل‍م‌ ۲ : س‍ال‍ش‍م‍ار روی‍داده‍ای‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌، از ن‍ی‍م‍ه‌ س‍ده‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ا   
5     گ‍اه‌ش‍م‍ار ع‍ل‍م‌ ۲ :س‍ال‍ش‍م‍ار روی‍داده‍ای‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌، از ن‍ی‍م‍ه‌ س‍ده‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ا س‍ر   
6     گ‍اه‍ش‍م‍اری‌ در ک‍ت‍اب‌ ت‍اری‍خ‌ الاطب‍اء اس‍ح‍اق‌ ب‍ن‌ ح‍ن‍ی‍ن‌   
7     گ‍اه‍ی‌ اف‍ک‍ارم‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ن‍ی‍از دارد   
8     گ‍ذار ت‍اری‍خ‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رپ‍ذی‍ری‌ و ب‍رس‍اخ‍ت‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ از پ‍زش‍ک‍ی‌: از اخ‍لاق‌ ت‍ا پ‍زش‍ک‍   
9     گ‍ذری‌ ب‍ر اس‍طوخ‍ودوس‌ در طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ج‍دی‍د   
10     گ‍ذری‌ ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ب‍ز   
11     گ‍ذری‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ در ای‍ران‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]   
12     گ‍ذری‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍وس‍ازی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اص‍لاح‌ گ‍ران‍ه‌ در ای‍ران‌ ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار ب‍ا ت‍اک‍   
13     گ‍ذش‍ت‍ه‌ چ‍راغ‌ راه‌ آی‍ن‍ده‌ اس‍ت‌ (ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ طب‌ در ای‍ران‌)   
14     گ‍رای‍ش‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌   
15     گ‍رای‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ از ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‍ان‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ص‍ف‍وی‍ه‌   
16     گ‍ردش‌ خ‍ون‌   
17     گ‍رم‍اب‍ه‌ : ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ح‍م‍ام‌ ه‍ای‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ای‍ران‌ از دوره‌ ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍اک‍ن‍ون‌   
18     گ‍رم‍اب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌   
19     گ‍رم‍اب‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌ در آی‍ن‍ه‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا   
20     گ‍رم‍ای‌ ش‍دی‍د ون‍ام‍س‍اع‍د ش‍دن‌ ه‍وای‌ ت‍ه‍ران‌ وت‍ج‍وی‍زات‌ داروی‍ی‌ س‍ل‍طان‌ ال‍ح‍ک‍م‍اآ