مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • فرهنگستان علوم پزشکی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ک‌   
2     ک‌   
3     ک‍ات‍ب‍ان‌ گ‍ی‍لان‍ی‌ (ف‍ه‍رس‍ت‌ دس‍ت‍ن‍وی‍س‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دن‍ی‍ا از ک‍ات‍ب‍ان‌ گ‍   
4     ک‍اخ‌ م‍وزه‌ س‍ع‍دآب‍ادSAADABAD Palace Museum   
5     ک‍ار ب‍ا گ‍روه‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌، پ‍وی‍ای‍ی‌، درم‍ان‌   
6     ک‍ارب‍رد س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ در م‍ام‍ائ‍ی‌   
7     ک‍ارب‍رد طب‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ و س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ب‍س‍ی‍اری‌ از ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌   
8     ک‍ارب‍رد گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌   
9     ک‍ارب‍رده‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ق‍ل‌ در طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، آی‍ورودا و طب‌ م‍درن‌   
10     ک‍ارب‍ردی‌ ک‍ردن‌ اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ چ‍ال‍ش‌ ان‍س‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر   
11     ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ در گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا ای‍ران‌ ب‍ر ض‍رورت‌ اح‍ی‍ای‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ ت‍اک‍ی‍د ک‍ردن‍   
12     ک‍ارک‍رد ه‍ی‍ات‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌ در ای‍ران‌ ع‍ص‍ر ق‍اج‍اری‍ه‌ (دوره‌ آق‍ا م‍ح‍م‍دخ‍ان‌ ف‍ت‍ح‍   
13     ک‍ارن‍ام‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ طرح‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ در م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و   
14     ک‍اغ‍ذ در زن‍دگ‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌   
15     ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ - م‍وض‍ع‍ی‌ - طرز ت‍ش‍ری‍ح‌ ) : س‍ر و گ‍ردن‌   
16     ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌   
17     ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ک‍ردن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌   
18     ک‍ام‍ل‌ ال‍ص‍ن‍اع‍ه‌   
19     ک‍ام‍ل‌ ال‍ص‍ن‍اع‍ه‌   
20     ک‍ام‍ل‌ ال‍ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍طب‍ی‍ه‌