مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • فرهنگستان علوم پزشکی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ک‌   
2     ک‌   
3     ک‍ات‍ب‍ان‌ گ‍ی‍لان‍ی‌ (ف‍ه‍رس‍ت‌ دس‍ت‍ن‍وی‍س‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دن‍ی‍ا از ک‍ات‍ب‍ان‌ گ‍   
4     ک‍اخ‌ م‍وزه‌ س‍ع‍دآب‍ادSAADABAD Palace Museum   
5     ک‍ار ب‍ا گ‍روه‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌، پ‍وی‍ای‍ی‌، درم‍ان‌   
6     ک‍ارب‍رد اص‍ل‌ ع‍ل‍ی‍ت‌ و ل‍وارم‌ آن‌ در طب‌ س‍ی‍ن‍وی‌   
7     ک‍ارب‍رد اطری‍ف‍ل‌ ص‍غ‍ی‍ر و اج‍زای‌ آن‌ در چ‍اق‍ی‌   
8     ک‍ارب‍رد داروه‍ای‌ ب‍وی‍ی‍دن‍ی‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‌ از دی‍دگ‍اه‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ر   
9     ک‍ارب‍رد درم‍ان‍ی‌ ص‍ب‍ر زرد (آل‍وورا) در ق‍ش‍م‌   
10     ک‍ارب‍رد س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ در م‍ام‍ائ‍ی‌   
11     ک‍ارب‍رد طب‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ و س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ب‍س‍ی‍اری‌ از ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌   
12     ک‍ارب‍رد ق‍ارچ‌ ه‍ای‌ داروی‍ی‌ در درم‍ان‌ س‍رطان‌   
13     ک‍ارب‍رد گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌   
14     ک‍ارب‍رده‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ی‍ر ش‍ت‍ر در ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ب‍د از م‍ن‍ظر طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ا ت‍ح‍   
15     ک‍ارب‍رده‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ق‍ل‌ در طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، آی‍ورودا و طب‌ م‍درن‌   
16     ک‍ارب‍رده‍ای‌ ف‍ص‍د در ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ رح‍م‌   
17     ک‍ارب‍ردی‌ ک‍ردن‌ اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ چ‍ال‍ش‌ ان‍س‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر   
18     ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ در گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا ای‍ران‌ ب‍ر ض‍رورت‌ اح‍ی‍ای‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ ت‍اک‍ی‍د ک‍ردن‍   
19     ک‍ارک‍رد ه‍ی‍ات‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌ در ای‍ران‌ ع‍ص‍ر ق‍اج‍اری‍ه‌ (دوره‌ آق‍ا م‍ح‍م‍دخ‍ان‌ ف‍ت‍ح‍   
20     ک‍ارن‍ام‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ طرح‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ در م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و