مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • فرهنگستان علوم پزشکی
مرور بر اساس :

عنوان
1     پ‍ات‍راپ‍ی‌: ی‍ک‌ روش‌ درم‍ان‌ ج‍دی‍د، پ‍اه‍ا ری‍ش‍ه‌ درخ‍ت‌   
2     پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ت‍رش‍ح‍ات‌ واژی‍ن‍ال‌ از دی‍دگ‍اه‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا طب‌ را   
3     پ‍ات‍ول‍وژی‌   
4     پ‍ات‍ول‍وژی‌ پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍ا   
5     پ‍ات‍ول‍وژی‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ و م‍ف‍اص‍ل‌   
6     پ‍ات‍ول‍وژی‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د   
7     پ‍ات‍ول‍وژی‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌   
8     پ‍ات‍ول‍وژی‌ (ع‍ل‍م‌ الام‍رض‌)   
9     پ‍ادزه‍ر   
10     پ‍ادزه‍ر   
11     پ‍ارس‍ی‌ را پ‍اس‌ ب‍داری‍م‌   
12     پ‍اره‌ه‍ای‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌   
13     پ‍اره‌ه‍ای‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌   
14     پ‍اره‌ ه‍ای‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ (۱)   
15     پ‍اس‍خ‌ اس‍ت‍ان‍دار ف‍ارس‌ ب‍ه‌ خ‍ب‍ر روزن‍ام‍ه‌ وظی‍ف‍ه‌ ش‍م‍اره‌۳۰۱   
16     پ‍اس‍خ‌ ص‍ح‍ی‍ه‌ ک‍ل‌ م‍م‍ل‍ک‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ وزارت‌ م‍ع‍ارف‌ درم‍ورد ن‍ام‍ه‌ دک‍ت‍ر ع‍ب‍دال‍ه‌خ‍ان‌ ارس‍ال‍ی‌ ا   
17     پ‍اک‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ اداره‌ م‍رک‍زی‌ دواخ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ظام‍ی‌ دول‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ای‍ران‌   
18     پ‍ان‍زده‌ روز ت‍ا س‍لام‍ت‍ی‌   
19     پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ و داروس‍ازی‌   
20     پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ دک‍ت‍ر ت‍ول‍وزان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ب‍اش‍ی‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ ق‍اج‍ار