مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • فرهنگستان علوم پزشکی
مرور بر اساس :

عنوان
1     لاوازی‍ه‌، آزم‍ای‍ش‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ ب‍رای‌ ت‍ن‍ف‍س‌ (Lavoisier)   
2     لای‍ح‍ه‌ ال‍ح‍اق‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ و دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌   
3     ل‍ب‍اس‌ رس‍م‍ی‌ اس‍ت‍ادان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌   
4     ل‍ب‌ ال‍ع‍لاج‌   
5     ل‍ب‌ ال‍ع‍لاج‌ ف‍ی‌ ال‍طب‌   
6     ل‍ح‍ظات‌ م‍ه‍م‌ و ب‍زرگ‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌: آم‍ب‍رواز پ‍ار، ج‍راح‍ی‌ در ق‍رن‌ ۱۶ (۱۵۳۶) e Pare)   
7     ل‍ح‍ظات‌ م‍ه‍م‌ و ب‍زرگ‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌: ج‍ان‌ ه‍ن‍ت‍ر م‍وج‍د ج‍راح‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ۱۷۲۸ (John Hunter)   
8     ل‍ح‍ظات‌ م‍ه‍م‌ و ب‍زرگ‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌: ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ن‍د (James Lind)   
9     ل‍ح‍ظات‌ م‍ه‍م‌ و ب‍زرگ‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌: م‍ورگ‍اگ‍ن‍ی‌ و آن‍ات‍وم‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (Morgagni)   
10     ل‍ذت‌ ال‍ن‍س‍اء   
11     ل‍ذت‌ ال‍ن‍س‍اء   
12     ل‍ذت‌ ال‍ن‍س‍اء   
13     ل‍ذت‌ ال‍وص‍ال‌   
14     ل‍ذت‌ ع‍ی‍ش‌ ن‍اص‍رش‍اه‍ی‌   
15     ل‍زوم‌ آب‍ل‍ه‌ک‍وب‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ ازم‍رگ‌ اطف‍ال‌   
16     ل‍زوم‌ آش‍ن‍ا س‍اخ‍ت‍ن‌ ج‍وان‍ان‌ ب‍ع‍د از ب‍ل‍وغ‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و آم‍ی‍زش‍ی‌ و خ‍طرات‌ آن‌   
17     ل‍زوم‌ اخ‍ذ م‍ج‍وز طب‍اب‍ت‌ ب‍رای‌ اطب‍اء و ن‍م‍ون‍ه‌ای‌ از اول‍ی‍ن‌ ت‍لاش‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ ب‍رای‌ دری‍   
18     ل‍زوم‌ ارائ‍ه‌ م‍ج‍وز ک‍ار ب‍ه‌ اطب‍اآ داروس‍از واج‍د ش‍رای‍ط   
19     ل‍زوم‌ ارس‍ال‌ آم‍ار م‍درس‍ه‌ ق‍اب‍ل‍گ‍ی‌ ت‍وس‍ط اداره‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور/ ش‌۱۳۱۵   
20     ل‍زوم‌ ارس‍ال‌ اح‍ص‍ائ‍ی‍ه‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۱۵۱۴ م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ و دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ف‍لاح‍ت‌ وم‍درس‍ه‌