مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • فرهنگستان علوم پزشکی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ل‍ب‌ ال‍ع‍لاج‌   
2     ل‍ب‌ ال‍ع‍لاج‌ ف‍ی‌ ال‍طب‌   
3     ل‍ذت‌ ال‍ن‍س‍اء   
4     ل‍ذت‌ ال‍ن‍س‍اء   
5     ل‍ذت‌ ال‍ن‍س‍اء   
6     ل‍ذت‌ ال‍وص‍ال‌   
7     ل‍ذت‌ ع‍ی‍ش‌ ن‍اص‍رش‍اه‍ی‌   
8     ل‍زوم‌ آب‍ل‍ه‌ک‍وب‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ ازم‍رگ‌ اطف‍ال‌   
9     ل‍زوم‌ آش‍ن‍ا س‍اخ‍ت‍ن‌ ج‍وان‍ان‌ ب‍ع‍د از ب‍ل‍وغ‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و آم‍ی‍زش‍ی‌ و خ‍طرات‌ آن‌   
10     ل‍زوم‌ اخ‍ذ م‍ج‍وز طب‍اب‍ت‌ ب‍رای‌ اطب‍اء و ن‍م‍ون‍ه‌ای‌ از اول‍ی‍ن‌ ت‍لاش‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ ب‍رای‌ دری‍   
11     ل‍زوم‌ ارائ‍ه‌ م‍ج‍وز ک‍ار ب‍ه‌ اطب‍اآ داروس‍از واج‍د ش‍رای‍ط   
12     ل‍زوم‌ ارس‍ال‌ آم‍ار م‍درس‍ه‌ ق‍اب‍ل‍گ‍ی‌ ت‍وس‍ط اداره‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور/ ش‌۱۳۱۵   
13     ل‍زوم‌ ارس‍ال‌ اح‍ص‍ائ‍ی‍ه‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۱۵۱۴ م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ و دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ف‍لاح‍ت‌ وم‍درس‍ه‌   
14     ل‍زوم‌ ارس‍ال‌ ص‍ورت‌ اس‍ام‍ی‌ م‍ح‍ل‌ م‍الاری‍ا خ‍ی‍ز   
15     ل‍زوم‌ اس‍ت‍ف‍س‍ار وزارت‌ م‍ع‍ارف‌ از ص‍ح‍ی‍ه‌ ک‍ل‌ م‍م‍ل‍ک‍ت‍ی‌ درم‍ورد پ‍ذی‍رف‍ت‍ن‌ ب‍ی‍م‍ار درب‍ی‍م‍ا   
16     ل‍زوم‌ اع‍زام‌ پ‍زش‍ک‌ و ارس‍ال‌ دارو   
17     ل‍زوم‌ ب‍ازدی‍د پ‍زش‍ک‌ از رع‍ای‍ا و م‍دارای‌ آن‍ان‌   
18     ل‍زوم‌ ب‍ازرس‍ی‌ م‍دارس‌ ت‍وس‍ط پ‍زش‍ک‌ و گ‍زارش‌ ع‍ل‍ت‌ ب‍ازرس‍ی‌ ن‍ش‍دن‌ دب‍س‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ک‍وف‍ه‌، ع‍   
19     ل‍زوم‌ پ‍ذی‍رش‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اداره‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ خ‍ورش‍ی‍د   
20     ل‍زوم‌ ت‍اس‍ی‍س‌ م‍ح‍ل‌ ق‍رن‍طی‍ن‍ه‌ و م‍ک‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درب‍ن‍درش‍اه‌، گ‍زارش‍ه‍ای‌ ش‍ی‍وع‌ ام‍راض‌ د