مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • فرهنگستان علوم پزشکی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ف‍ارس‌ ن‍ام‍ه‌   
2     ف‍ارس‍ی‌، زب‍ان‌ طب‌ در ه‍ن‍دوس‍ت‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ ن‍ش‍ی‍ن‌   
3     ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ ای‍ران‌   
4     ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ه‍ن‍د = The unani pharmacopoeia of India   
5     ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ طب‌ ش‍رق‍ی‌ = Hamdard Pharmacopoeia of Eastern Medicine   
6     ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ =British Herbal Pharmacopoeia   
7     ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌   
8     ف‍اک‍ه‍ه‌ اب‍ن‌ ال‍س‍ب‍ی‍ل‌   
9     ف‍اک‍ه‍ه‌ اب‍ن‌ ال‍س‍ب‍ی‍ل‌   
10     ف‍اک‍ه‍ه‌ غ‍ذا ودواء ف‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ال‍طب‌ و ال‍ش‍رع‌   
11     ف‍ائ‍ق‌ال‍م‍ق‍ال‌ ف‍ی‌ال‍ح‍دی‍ث‌ وال‍رج‍ال‌   
12     ف‍ت‍اوی‌ طب‌   
13     ف‍ت‍وح‌ ال‍ب‍ل‍دان‌   
14     ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ داروئ‍ی‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ = ...icinal Natural Products:a biosynthetic   
15     ف‍راگ‍ام‌ه‍ای‍ی‌ در اطلاع‌رس‍ان‍ی‌(۶): گ‍زی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍وم‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌   
16     ف‍راگ‍ام‌ه‍ای‍ی‌ در اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ :گ‍زی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ن‍وزده‍م‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اطلاع‌رس‍   
17     ف‍راگ‍ی‍ری‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ در ع‍ل‍م‌ طب‌   
18     ف‍رام‍وش‌ ش‍ده‌ه‍ای‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌   
19     ف‍رام‍وش‍ی‌ و خ‍ود ب‍اخ‍ت‍گ‍ی‌   
20     ف‍ران‍س‍ه‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ :ب‍رای‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ادب‍ی‍ات‌، زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌، ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌