مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • فرهنگستان علوم پزشکی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ض‍ای‍ع‍ه‌ درگ‍ذش‍ت‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍س‍وت‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ داروس‍ازی‌ ای‍ران‌ :دک‍ت‍ر ع‍ب‍ی‍دی‌   
2     ض‍ب‍ط ی‍ک‌ م‍ص‍طل‍ح‌ طب‍ی‌ :س‍وءال‍غ‍ن‍ی‍ه‌ /س‍وءال‍ق‍ن‍ی‍ه‌   
3     ض‍دع‍ف‍ون‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ م‍وض‍ع‍ی‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌   
4     ض‍رورت‌ اح‍ی‍ای‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌   
5     ض‍رورت‌ اس‍ت‍ان‍دارد ک‍ردن‌ ع‍ص‍اره‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ن‍ح‍وه‌ ان‍ج‍ام‌ آن‌   
6     ض‍رورت‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ پ‍روف‍س‍ور ی‍اروش‍ی‌ ج‍راح‌، ت‍ب‍ع‍ه‌ پ‍راک‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور خ‍دم‍ت‌ و ت‍دری‍س‌ در   
7     ض‍رورت‌ اع‍زام‌ س‍ری‍ع‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍اری‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز ، ج‍ه‍ت‌ م‍ع‍ال‍ج‍ه‌ آن‍ان‌   
8     ض‍رورت‌ اه‍داء ی‍ک‌ ق‍طع‍ه‌ ن‍ش‍ان‌ ه‍م‍ای‍ون‌ ب‍ه‌ پ‍روف‍س‍ور ل‍وم‍ی‍ر ب‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ق‍دردان‍ی‌ از   
9     ض‍رورت‌، اه‍م‍ی‍ت‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ دان‍ش‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ اق‍وام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌   
10     ض‍رورت‌ ای‍ج‍اد اب‍زاره‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دوره‌ی‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد   
11     ض‍رورت‌ ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ب‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌   
12     ض‍رورت‌ ((ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌)) ب‍رای‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌   
13     ض‍رورت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ گ‍ف‍ت‍ار ش‍ش‍م‌ از ک‍ت‍اب‌ ن‍ه‍م‌ ذخ‍ی‍ره‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‌ و   
14     ض‍رورت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ آن‌   
15     ض‍رورت‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍م‍دن‌ ه‍ا در پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ع‍ل‍وم‌   
16     ض‍رورت‌ ت‍وج‍ه‌ ع‍م‍ی‍ق‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا ب‍ه‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍وم‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌   
17     ض‍رورت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌   
18     ض‍رورت‌ ح‍ف‍ظ زب‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌.   
19     ض‍رورت‌ ن‍ه‍ادی‍ن‍ه‌ ک‍ردن‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌   
20     ض‍م‍ان‌ طب‍ی‍ب‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]