مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • فرهنگستان علوم پزشکی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ض‍ای‍ع‍ه‌ درگ‍ذش‍ت‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍س‍وت‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ داروس‍ازی‌ ای‍ران‌ :دک‍ت‍ر ع‍ب‍ی‍دی‌   
2     ض‍ب‍ط ی‍ک‌ م‍ص‍طل‍ح‌ طب‍ی‌ :س‍وءال‍غ‍ن‍ی‍ه‌ /س‍وءال‍ق‍ن‍ی‍ه‌   
3     ض‍دع‍ف‍ون‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ م‍وض‍ع‍ی‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌   
4     ض‍رورت‌ اح‍ی‍ای‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌   
5     ض‍رورت‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ پ‍روف‍س‍ور ی‍اروش‍ی‌ ج‍راح‌، ت‍ب‍ع‍ه‌ پ‍راک‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور خ‍دم‍ت‌ و ت‍دری‍س‌ در   
6     ض‍رورت‌ اع‍زام‌ س‍ری‍ع‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍اری‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز ، ج‍ه‍ت‌ م‍ع‍ال‍ج‍ه‌ آن‍ان‌   
7     ض‍رورت‌ اه‍داء ی‍ک‌ ق‍طع‍ه‌ ن‍ش‍ان‌ ه‍م‍ای‍ون‌ ب‍ه‌ پ‍روف‍س‍ور ل‍وم‍ی‍ر ب‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ق‍دردان‍ی‌ از   
8     ض‍رورت‌ ای‍ج‍اد اب‍زاره‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دوره‌ی‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد   
9     ض‍رورت‌ ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ب‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌   
10     ض‍رورت‌ ((ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌)) ب‍رای‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌   
11     ض‍رورت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ گ‍ف‍ت‍ار ش‍ش‍م‌ از ک‍ت‍اب‌ ن‍ه‍م‌ ذخ‍ی‍ره‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‌ و   
12     ض‍رورت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ آن‌   
13     ض‍رورت‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍م‍دن‌ ه‍ا در پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ع‍ل‍وم‌   
14     ض‍رورت‌ ت‍وج‍ه‌ ع‍م‍ی‍ق‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا ب‍ه‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍وم‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌   
15     ض‍رورت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌   
16     ض‍رورت‌ ح‍ف‍ظ زب‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌.   
17     ض‍رورت‌ ن‍ه‍ادی‍ن‍ه‌ ک‍ردن‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌   
18     ض‍م‍ان‌ طب‍ی‍ب‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]   
19     ض‍ی‍اءال‍ع‍ی‍ون‌   
20     ض‍ی‍اءال‍ع‍ی‍ون‌ درک‍ح‍ال‍ی‌