مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • فرهنگستان علوم پزشکی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
2     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ح‍ج‍م‌ ک‍ار ج‍ه‍ت‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ م‍وردن‍ی‍از   
3     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ از س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۵ ال‍ی‌۱۳۸۹   
4     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ای‌ س‍لام‍ت‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
5     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ای‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍دم‍ات‌ ب‍خ‍ش‌ س‍لام‍ت‌   
6     ش‍اف‍ی‌ الاوج‍اع‌   
7     ش‍اف‍ی‌ ف‍ی‌ ال‍طب‌   
8     ش‍ال‍وده‌ش‍ن‍اس‍ی‌ طب‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ ب‍ا درن‍گ‍ی‌ ب‍رگ‍زاره‌ه‍ای‌ طب‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ خ‍راس‍ان‌ و پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد   
9     ش‍ام‍ل‌ درطب‌   
10     ش‍ام‍ه‌ (ب‍وی‍ای‍ی‌) و لام‍س‍ه‌   
11     ش‍اه‍د راز درم‍ان‌   
12     ش‍اه‍زاده‌ س‍ی‍ف‌ ال‍م‍ل‍ک‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ م‍وق‍وف‍ات‌ س‍پ‍ه‍س‍الار و م‍ری‍ض‍خ‍ان‍ه‌ ی‍وس‍ف‌ آب‍اد   
13     ش‍اه‍ک‍اره‍ای‌ اطب‍اء م‍س‍ل‍م‍ان‌   
14     ش‍ای‍ع‌ ت‍ری‍ن‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ خ‍ری‍داری‌ ش‍ده‌ از ع‍طاری‌ ه‍ا در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۸۷   
15     ش‍ای‍ع‍ه‌ ک‍ن‍س‍ول‍گ‍ری‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ در م‍ورد ش‍ی‍وع‌ طاع‍ون‌   
16     ش‍ای‍ع‍ه‌ ک‍ن‍س‍ول‍گ‍ری‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ در م‍ورد ش‍ی‍وع‌ طاع‍ون‌   
17     ش‍ب‍ان‍ه‌ روزی‌ و ک‍م‍ک‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌   
18     ش‍ب‍ان‍ه‌ روزی‌ و ک‍م‍ک‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌   
19     ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌   
20     ش‍خ‍ص‍ی‍ه‌ ال‍ع‍دد: اب‍ن‌ م‍اس‍وی‍ه‌ و طب‌ ال‍ع‍ی‍ون‌ ( ۲۴۳-۰۰۰ه‍ج‍ری‌)