مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • فرهنگستان علوم پزشکی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر ف‍ص‍ل‍ه‍ا ب‍ر م‍زاج‌ ان‍س‍ان‌ از ن‍گ‍اه‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌   
2     ت‍أس‍ی‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ در زاه‍دان‌ ت‍وس‍ط ت‍ب‍ع‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
3     ت‍اث‍ی‍ر اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا ب‍ر م‍ی‍ردام‍اد   
4     ت‍اث‍ی‍رپ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍رپ‍زش‍ک‍ی‌ غ‍رب‍ی‌   
5     ت‍اث‍ی‍ر داروس‍ازی‌ و داروش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ب‍ر ی‍ون‍ان‌ و رم‌ ق‍دی‍م‌   
6     ت‍اث‍ی‍ر دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ع‍ل‍وم‌ در م‍غ‍رب‌ زم‍ی‍ن‌   
7     ت‍اث‍ی‍ر دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ و پ‍زش‍ک‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ در پ‍ی‍ش‍ب‍رد ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در ج‍ه‍ان‌.   
8     ت‍اث‍ی‍ر زال‍و درم‍ان‍ی‌ در اس‍ت‍ئ‍وآرت‍ری‍ت‌ زان‍و   
9     ت‍اث‍ی‍ر ش‍ری‍ع‍ت‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ا در ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ا س‍ی‍زده‍م‌   
10     ت‍اث‍ی‍ر طب‌ ال‍ق‍رآن‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ و ه‍م‍گ‍ام‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ و طب‌ در طول‌ ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌   
11     ت‍اث‍ی‍ر طب‌ ای‍ران‌ ب‍ع‍د از اس‍لام‌ ب‍ر طب‌ ت‍رک‍ان‌ آس‍ی‍ای‌ ص‍غ‍ی‍ر   
12     ت‍اث‍ی‍ر طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ب‍ر اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌   
13     ت‍اث‍ی‍ر طب‌ ف‍ش‍اری‌ ب‍ر ف‍راوان‍ی‌ و ش‍دت‌ ت‍ه‍وع‌ ب‍ارداری‌   
14     ت‍اث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ و ج‍ه‍ان‍ب‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ر اف‍لاطون‌   
15     ت‍اث‍ی‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اخ‍لاق‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ در طب‌   
16     ت‍اث‍ی‍ر ق‍رآن‌ در پ‍ی‍دای‍ش‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌   
17     ت‍اث‍ی‍ر ک‍ت‍اب‌ دی‍س‍ق‍وری‍دس‌ ب‍ر ن‍گ‍ارش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ و ای‍ران‌   
18     ت‍اث‍ی‍ر ن‍ی‍روی‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ب‍ر درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا   
19     ت‍اث‍ی‍ر ه‍دف‍م‍ن‍دی‌ ی‍اران‍ه‌ ه‍ا و پ‍رداخ‍ت‌ ن‍ق‍دی‌ آن‌ ب‍ر ام‍ن‍ی‍ت‌ غ‍ذای‍ی‌ خ‍ان‍وار ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍   
20     ت‍اج‌ ال‍ح‍ک‍م‍ت‌