مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • فرهنگستان علوم پزشکی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر ف‍ص‍ل‍ه‍ا ب‍ر م‍زاج‌ ان‍س‍ان‌ از ن‍گ‍اه‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌   
2     ت‍أس‍ی‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ در زاه‍دان‌ ت‍وس‍ط ت‍ب‍ع‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
3     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزه‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ زرت‍ش‍ت‌ در طب‌ خ‍وراک‌ ای‍ران‍ی‍ان‌   
4     ت‍اث‍ی‍ر اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا ب‍ر ج‍ن‍ب‍ش‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ع‍ق‍ل‍ی‌ ه‍ن‍دوس‍ت‍ان‌   
5     ت‍اث‍ی‍ر اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا ب‍ر م‍ی‍ردام‍اد   
6     ت‍اث‍ی‍ر اب‍ه‍ای‌ آل‍وده‌ ب‍ر ش‍ی‍وع‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا در ع‍ص‍ر ن‍اص‍ری‌ ( از م‍ن‍ظر س‍ی‍اح‍ان‌ خ‍ارج‍   
7     ت‍اث‍ی‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ای‍ران‌ و ب‍ی‍زان‍س‌ در زم‍ان‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌   
8     ت‍اث‍ی‍ر ب‍ادرن‍ج‍ب‍وی‍ه‌ ب‍ر اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ع‍د از ج‍راح‍ی‌ ب‍ای‌ پ‍س‌ ش‍ری‍ان‌ ک‍رون‍ر   
9     ت‍اث‍ی‍ر ب‍اوره‍ای‌ طب‍ی‌ م‍غ‍ولان‌ درطب‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ دوره‌ ق‍اج‍ار   
10     ت‍اث‍ی‍ر پ‍زش‍ک‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ر م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ در ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار(۲۱۰   
11     ت‍اث‍ی‍رپ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍رپ‍زش‍ک‍ی‌ غ‍رب‍ی‌   
12     ت‍اث‍ی‍ر ت‍داب‍ی‍ر ش‍ش‍گ‍ان‍ه‌ اص‍ول‌ ح‍ف‍ظ ال‍ص‍ح‍ه‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ر س‍لام‍ت‍ی‌ پ‍وس‍ت‌ در م‍ق‍ا   
13     ت‍اث‍ی‍ر داروس‍ازی‌ و داروش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ب‍ر ی‍ون‍ان‌ و رم‌ ق‍دی‍م‌   
14     ت‍اث‍ی‍ر داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ زردی‌ در ن‍وزادان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد م‍رور   
15     ت‍اث‍ی‍ر دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ع‍ل‍وم‌ در م‍غ‍رب‌ زم‍ی‍ن‌   
16     ت‍اث‍ی‍ر دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ و پ‍زش‍ک‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ در پ‍ی‍ش‍ب‍رد ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در ج‍ه‍ان‌.   
17     ت‍اث‍ی‍ر درم‍ان‌ س‍و ه‍اض‍م‍ه‌ ب‍ر ع‍لائ‍م‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍م‍ردرد م‍زم‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از   
18     ت‍اث‍ی‍ر زال‍و درم‍ان‍ی‌ در اس‍ت‍ئ‍وآرت‍ری‍ت‌ زان‍و   
19     ت‍اث‍ی‍ر زن‍ج‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ ق‍ن‍د و چ‍رب‍ی‍ه‍ای‌ خ‍ون‌   
20     ت‍اث‍ی‍ر ش‍ری‍ع‍ت‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ا در ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ا س‍ی‍زده‍م‌