نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

رديف

عنوان

ناشر و اطلاعات نشر

جلد/نسخه

سال نشر

1.      

ويژه فرهنگستان (شبه قاره)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي با همكاري فرهنگستان علوم

شماره 2 و 3 و 4

1393

2.      

ويژه نامه ادبيات تطبيقي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره هاي:

1 (3ن)

2 (3ن)

3 (3ن)

4 (3ن)

5 تا12 (از هر كدام يك نسخه)

1389

3.      

همايون نامه: تاريخ منظوم حكيم زجاجي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

مجلد يكم و دوم (از هر كدام دو نسخه)

1383

4.      

دستور: ويژه نامه فرهنگستان

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره هاي

پياپي 1 (1ن)

2تا7  (از هر كدام 3 نسخه) و  9 تا11 (از هر كدام يك نسخه)

94-1385

5.      

گويش شناسي: ضميمه فرهنگستان

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره هاي 1 تا 4 (از هركدام سه نسخه) و 6 و 7 (از هركدام سه نسخه)

94-93-1392

6.      

ويژه نامه زبان ها و گويش هاي ايراني: ويژه نامه فرهنگستان

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره 2 و 4 و 5

 

7.      

فرهنگ نويسي: ويژه نامه فرهنگستان

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره 1 و 3 (شماره  1 سه نسخه و شماره 3 چهار نسخه است) و  4  (2 نسخه)

و 7 و 9 و 10 (هر كدام يك نسخه)

 

8.      

جشن نامه استاد دكتر محمد خوانساري

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1384

9.      

جشن نامه استاد دكتر سليم نيساري

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1390

10.   

جشن نامه استاد دكتر محمد مهدي موحد

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1386

11.   

جشن نامه استاد دكتر فتح الله مجتبايي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1394

12.   

جشن نامه استاد عبدالمحمد آيتي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1388

13.   

نامه فرهنگستان: فصل نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره هاي

1تا 4 (1 نسخه از هر كدام)

6 و 7 و 9 و 11 و 14

16 و 19 تا 21

23 تا28 (از هر كدام 1 نسخه)

29 ( 2 نسخه)

30 تا38 (از هر كدام 3 نسخه)

39 تا 43 ( از هر كدام 2 نسخه)

44 و 45 ( از هر كدام 3 نسخه)

46تا 50 (از هر كدام يك نسخه) 51 تا 58( از هر كدام 2 نسخه)

 

14.   

فهرست راهنماي فرهنگستان 1374-1388

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1389

15.   

دانشنامه زبان و ادب فارسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

جلد 1 تا 6

1384

16.   

فرهنگ ريشه شناختي زبان فارسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

جلد 1 تا 5

1383

17.   

فرهنگ تطبيقي موضوعي زبان ها و گويش هاي ايراني نو

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

جلد 1 و 2 (از هر جلد 2 نسخه)

1389

18.   

فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

دفتر 1تا4 (هر كدام يك نسخه)

دفتر 5 تا8 (از هر كدام 2 نسخه)

دفتر 9 (2 نسخه)

دفتر 10 و 11 (1نسخه)

دفتر 12 (2 نسخه)

13 (1نسخه)

1387

19.   

مجموعه مقالات نخستين هم انديشي گويش شناسي ايران 9 تا 11 ارديبهشت 1380

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1381

20.   

مناظره الانشاء خواجه عمادالدين محمود گاوان

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1381

21.   

واژه نامه گويش بختياري چهارلنگ

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1383

22.   

لهجه تهراني

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1380

23.   

فرهنگ گويش دواني عبدالنبي سلامي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1381

24.   

فرهنگ زرقان: واژه نامه لهجه فارسي مردم زرقان فارس

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1381

25.   

گويش راجي هنجن

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1383

26.   

گويش مشكنان

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1386

27.   

گل هاي شهر سبز (اشعاري به لهجه محلي كازروني)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1381

28.   

دستور زبان پارتي (پهلوي اشكاني)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1381

29.   

بررسي گويش فيني

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1381

30.   

حاج سيّاح: سفرنامه نويسي معلم اخلاق و واضع لغت

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1384

31.   

فهرست مقاله هاي فارسي مربوط به فرهنگ نويسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1382

32.   

حليمي و فرهنگهايش

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1383

33.   

ويژگي هاي نحوي زبان فارسي در نثر قرن پنجم و ششم

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1383

34.   

ديوان جلال طبيب شيرازي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1389

35.   

قطوف الربيع في صنوف البديع

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1389

36.   

فهرست مقالات فارسي ،‌ اردو،‌انگليسي در زمينه ايرانشناسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1392

37.   

شاه اسماعيل نامه: قاسمي حسيني گنابادي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1387

38.   

فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان 1376 تا 1385

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1387

39.   

شيوه نامه ضبط اعلام

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1381

40.   

وزن شعر فارسي از ديروز تا امروز

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1390

41.   

ديوان عتيقي جلال الدين عتيقي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

1 نسخه

1388

42.   

يادداشت هاي سيد محمد فرخ خراساني

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1395

43.   

واژه گزيني در ايران و جهان

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1390

44.   

واژه نامه موضوعي زبان هاي باستاني

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره 1 و 2 (از هر كدام 2 نسخه)

1390

45.   

رساله اخبار سلسله جليله وصاليه

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1390

46.   

كتابشناسي غزنه

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1392

47.   

مجموعه مقالات همايش بين المللي غزنه و زبان و ادب فارسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1394

48.   

مثنوي معنوي: دفتر چهارم و ششم (در يك مجلد)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1391

49.   

ديوان طرزي افشار

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1395

50.   

كاخ بلند هزارساله : مجموعه مقالات اعضاي پيوسته و وابسته فرهنگستان درباره شاهنامه و فردوسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1390

51.   

طرز عنصري: ويژگي هاي زباني و سبكي اشعار عنصري

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1385

52.   

دومين مجموعه سخنراني مشترك فرهنگستان زبان و ادب فارسي و بنياد ايران شناسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1388

53.   

بررسي خرده گويشهاي منطقه قطران به انضمام واژه نامه قطراني

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1384

54.   

مكاتب قطب بن محيي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1395

55.   

جشن نامه استاد اسماعيل سعادت

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1387

56.   

نكته ها و نقدها در پنجاه و پنج مقاله ادبي و عرفاني و تاريخي و مذهبي

دانشگاه تهران

2 نسخه

1380

57.   

تاريخ جغرافياي پنجاب

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1392

58.   

مجموعه مقالات دومين هم انديشي واژه گزيني و اصطلاح شناسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1384

59.   

كتاب شناسي دستور زبان فارسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1381

60.   

سير تحول ادبيات داستاني و نمايشي از آغاز تا 1320 شمسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1387

61.   

ديوان همام تبريزي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1394

62.   

به فرهنگ باشد روان تندرست: مقاله ها و نقدهاي نامه فرهنگستان درباره شاهنامه

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1390

63.   

نامه خاتون ارگي و صد و نوزده پاره نوشتاري سغدي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1388

64.   

فرهنگ املايي خط فارسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1394

65.   

حدائق السير نظام الدين يحيي بن صاعد بن احمد،‌ نيمه نخست سده 7 ق.

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1394

66.   

كنز المعاني (منشآت نيمدهي)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1394

67.   

سرگذشت حاجي بابا اصفهاني (يازده گفتار نخست)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1392

68.   

تركيب زبان فارسي: بررسي ساختاري واژه هاي مركب

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1394

69.   

فرهنگ واژه ها و عبارت هاي اصطلاحي در ادبيات داستاني و نمايشي (1250-1300 ) شمسي ،‌ دفتر اول

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1393

70.   

نقد مجموعه آثار داستاني اسماعيل فصيح

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1386

71.   

سير تحول ادبيات داستاني و نمايشي از 1320 تا 1332 شمسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1391

72.   

نامه سيرجان (واژه ها و اصطلاحات لهجه سيرجاني)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1380

73.   

مجموعه مقالات فرهنگ نگاري: دفتر دوم

فرهنگستان علوم

3 نسخه

1386

74.   

مجموعه مقالات همايش هزاره شاهنامه 24 و 25 ارديبهشت 1390

فرهنگستان علوم

يك نسخه

1392

75.   

جهان بيني در ايران پيش از انقلاب: تحليل ادبي آثار چند نويسنده در بافت تاريخ افكار

فرهنگستان علوم

2 نسخه

1386

76.   

فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1389

77.   

مروري بر تاريخ نگاري ادبيات معاصر

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

دفتر دوم و سوم (3 نسخه از هر كدام)

1389

78.   

نشست هاي مشترك اهل ادب،‌هنر و انديشه

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1389

79.   

رساله لونگينوس در باب شكوه سخن

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1387

80.   

كتاب شناسي نقد و بررسي ادبيات داستاني معاصر

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1392

81.   

مفاتيح الهدايه و مصباح الغايه (سيرت نامه سيد امين الدين بلياني) به روايت محمود بن عثمان

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1380

82.   

باب ملك الجرذان و وزرائه در كليله و دمنه: گزارش به زبان فارسي ميانه از آئين نامه كهن هندي ...

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1384

83.   

درباره ترجمه هاي عربي خداي نامه بارون،‌و.  روزِن

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1382

84.   

بلبل نامه: سروده علي گيلاني پومني در سال 957 هجري

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1383

85.   

نمونه هايي از اصطلاحات معارف اسلامي به عربي و فارسي و معادل آنها در زبان فرانسه

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1391

86.   

مدارج البلاغه در علم بديع

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1383

87.   

فرهنگ واژه هاي عاميانه (در دوره قاجار)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1384

88.   

آراء گوناگون درباره زردشت

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1383

89.   

شاهنامه هاتفي خَرجِردي (حماسه فتوحات شاه اسماعيل صفوي)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1387

90.   

عُراضه العروضيين جمال الدين ابوالفضل محمد قرشي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1382

91.   

مروري بر تاريخ نگاري ادبيات معاصر

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

دفتر چهارم

1394

92.   

فهرست پايان نامه هاي دانشگاهي در عرصه زبان و ادب فارسي و مسائل زبان شناسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1386

93.   

مروري بر تاريخ نگاري ادبيات معاصر

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

دفتر اول (3 نسخه)

1388

94.   

شعر امروز ايران (مقالات، اشعار، ديدگاه ها)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1384

95.   

نسخه هاي خطي فارسي موجود در كتابخانه دانشگاه علوم و زبان هاي خارجي كيوتو (ژاپن)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1385

96.   

دستور خط فارسي متن پيشنهادي فرهنگستان زبان و ادب فارسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1378

97.   

ادبيات انقلاب اسلامي: ويژه نامه فرهنگستان

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

دوره اول، شماره اول و دوم

1394

98.   

واژه نامه گويش قاين

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1385

99.   

اسفند،‌ كاربرد آن در فرهنگ عامه و اسفنديه هاي آذري

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1395

100.

امثال و حكم تركي آذربايجاني

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1394

101.

الگوهاي ساخت واژه در زبان فارسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه به انضمام سي دي

1393

102.

مجموعه واژه هاي ورزش (1) برگرفته از فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي 1376-1394

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1394

103.

فهرست پايان نامه هاي دانشگاهي در زمينه دستور زبان فارسي 1333 تا 1382

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1383

104.

طراحي مقدماتي براي ايرانشناسي نظام يافته

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1389

105.

تك چهره نويسنده

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

دفتر اول

1395

106.

دستور خط فارسي:  مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1394

107.

قانون جمهوري تاجيكستان درباره زبان دولتي جمهوري تاجيكستان

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1390

108.

(ويژه نامه) نشست علمي فرهنگستان با مولفان كتابهاي درسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1391

109.

نشستن واژه در قصه

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3 نسخه

1391

110.

شش دفتر،‌ مجموعه اشعار محسن پزشكيان

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1390

111.

ادبيات و تاريخ نگاري آن

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1395

112.

فهرست پايان نامه هاي در حوزه شاهنامه پژوهي (1328-1391)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1392

113.

هزار واژه علوم نظامي (1)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1392

114.

هزار واژه حمل و نقل (1) و (2)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره 1 و 2

1392

115.

هزار واژه كشاورزي و منابع طبيعي (1)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره 1

1393

116.

هزار واژه فيزيك (1)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره 1 (3 نسخه)

1391

117.

هزار واژه تغذيه و علوم فناوري غذا (1)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره 1

1395

118.

هزار واژه علوم مهندسي (1) و (2) و (3)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره 1 و 2 و 3

1394

119.

هزار واژه علوم انساني (1)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره 1

1394

120.

هزار واژه علوم زمين (1) و (2)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره 1 و 2

1392

121.

هزار واژه پزشكي (1) و (2)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره 1 و 2 (شماره 1 چهار نسخه و شماره 2 يك نسخه)

1390

122.

هزار واژه زيست شناسي (1)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره 1 (3نسخه)

1390

123.

هزار واژه رياضي (1)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره 1

1395

124.

هزار واژه هنر (1)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

شماره 1

1394

125.

گنجينه گويش شناسي فارس

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

دفتر اول تا  ششم (هر كدام 3 نسخه و دفتر هفتم (يك نسخه)

1383-

126.

گنجينه هاي گويش هاي ايراني :

استان مازندران (1)

استان مازندران (2)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

دفتر نخست  (3 نسخه) و دفتر دوم (1 نسخه)

1394

127.

گنجينه هاي گويش هاي ايراني :

استان اصفهان (1)

استان اصفهان (2)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

دفتر نخست و دفتر دوم

1394

128.

گنجينه هاي گويش هاي ايراني :

استان كرمانشاه

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1394

129.

گنجينه هاي گويش هاي ايراني :

تاتي خلخالي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1394

130.

كتابشناسي ادبيات داستاني معاصر فارسي از مشروطه تا سال 1389

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1390

131.

دانشنامه زبان و ادب فارسي در شبه قاره

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

جلد 2 (2 نسخه) و 3 و 4 ( هركدام يك نسخه)

1387

132.

زبان فارسي افغانستان (درسي)

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

جلد 1 و 2 (هركدام يك نسخه)

 

133.

مدارج البلاغه در علم بديع

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1383

134.

نقد مجموعه آثار داستاني اسماعيل فصيح و چند داستان از احمد محمود،‌ زويا پيرزاد و ....

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1386

135.

برگزيده مقالات دانشنامه زبان و ادب فارسي 1: فردوسي و شاهنامه سرايي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

1 نسخه

1390

136.

نامه فرهنگستان: فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي،  سال هفتم،‌شماره هاي 25-28

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

1 نسخه

1384

137.

روضه العقول محمد غازي ملطيوي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1383

138.

شاه ولي و دعوي مهدويت

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1381

139.

دومين مجموعه سخنراني هاي مشترك فرهنگستان زبان و ادب فارسي و بنياد ايران شناسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

1 نسخه

1388

140.

تاج القصص

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

جلد اول و دوم ( از هر كدام 1 نسخه)

1386

141.

سازمان اداري خوارزمشاهيان

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

1 نسخه

1388

142.

زبانهاي ايراني: ضميمه نامه فرهنگستان جلد اول،‌ شماره اول

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

1 نسخه

1384

143.

وندهاي اشتقاقي فعلي در لهجه ها و گويش هاي ايراني و كاربرد آنها در واژه سازي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

2 نسخه

1386

144.

دستور خط فارسي تاجيكي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

1 نسخه

1388

145.

تاريخ نگاري در آلمان : بررسي هفت اثر در تاريخ ادبيات زباني آلماني

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

1 نسخه

1389

146.

واژه نامه علوم زمين

با فرهنگستان زبان و ادب فارسي

يك نسخه

1380

147.

Pediatrics Specialist Index

 

1

2003

148.

يادنامه دكتر حسن حبيبي

فرهنگستان زبان و ادب

يك نسخه

1395

149.

فرهنگ جامع زبان فارسي. جلد دوم ا اخيي

فرهنگستان زبان و ادب

يك نسخه

 

150.

فرهنگ ريشه شناختي زبان فارسي جلد يك تا 5

فرهنگستان زبان و ادب

يك نسخه از هر جلد