نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 

رديف

عنوان

ناشر و اطلاعات نشر

جلد و نسخه

سال نشر

1.

الاغراض الطبيه و المباحث العلائيه

فرهنگستان علوم

جلد 1 و 2 (از هر كدام يك نسخه)

1385

2.

مجموعه مقالات و مذاكرات سمينار گذشته ،‌حال و آينده درياچه اروميه

فرهنگستان علوم

يك نسخه

1393

3.

مجموعه مقالات سمينار وضعيت كنوني بيماري هاري و راه كارهاي مناسب جهت كنترل آن

فرهنگستان علوم

يك نسخه

1384

4.

مجموعه سخنرانيهاي سمينار آنفولانزاي پرندگان

فرهنگستان علوم

يك نسخه

1388

5.

مجموعه مقالات سمينار روان و رفتار حيوانات

فرهنگستان علوم

يك نسخه

1386

6.

تاريخ علوم منابع طبيعي ايران

سازمان تحقيقات،‌ آموزش و ترويج كشاورزي

يك نسخه

1378

7.

كتابنامه تاريخ پزشكي اسلامي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تهران

يك نسخه

1387

8.

تاريخ پزشكي اختر درخشنده علوم ايران

دانشگاه علوم پزشكي تهران

يك نسخه

1390

9.

فهرست اسناد پزشكي موجود در سازمان كتابخانه ملي جمهوري  اسلامي ايران

فرهنگستان علوم

يك نسخه

1387

10.

به سوي اصطلاحنامه پزشكي دوره اسلامي

فرهنگستان علوم

يك نسخه

1390

11.

فهرستواره مشترك نسخه هاي خطي پزشكي و علوم وابسته در كتابخانه هاي ايران

فرهنگستان علوم

يك نسخه

1387

12.

فهرستواره كتاب هاي چاپ سنگي پزشكي ايران

فرهنگستان علوم

يك نسخه

1390

13.

ردهْ RIS تاريخ پزشكي دوره اسلامي

فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي

يك نسخه

1387

14.

روند تحول پزشكي نوين ايران از دارالفنون تا تأسيس دانشگاه تهران

فرهنگستان علوم

يك نسخه

1389

15.

چكيده مقالات اولين همايش فرآيند استاندارد آموزشي استاندارد (4 الف) در چرخه آموزش كشور 5 و 6 آذر 1393

فرهنگستان علوم

يك نسخه

1393

16.

چكيده مقالات همايش علل و راهكارهاي مقابله با بحران كمي و كيفي منابع آب كشور ،‌22 و 23 ارديبهشت ماه 1395

فرهنگستان علوم

يك نسخه

1395

17.

جستاري در آرا و افكار ميرداماد و ميرفندرسكي

فرهنگستان علوم

يك نسخه

1384

18.

درآمدي بر آينده پژوهي

با همكاري پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي شاخص پژوه

يك نسخه

1393

19.

فرهنگ نوين كشاورزي و منابع طبيعي

فرهنگستان علوم

جلد 1 تا 15

89-1388

20.

مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت مقام علمي دانشمند فرهيخته استاد دكتر مهدي رجبعلي پور

فرهنگستان علوم

1 نسخه

 

21.

مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت مقام علمي دانشمند فرهيخته استاد دكتر بهمن يزدي صمدي

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

22.

گزارش پنج سمينار (1388-1392) : شاخه فيزيك فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

23.

مجموعه مقالات و مذاكرات چهارمين سمينار چالش هاي فيزيك كشور: هم انديشي انجمن ها و پژوهشكده ها،‌ 11 اسفند 1390،‌ شاخه فيزيك فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

24.

مجموعه مقالات اولين سمينار الويت هاي آموزشي و پژوهشي فيزيك كشور، 6 اسفند 1388 ، شاخه فيزيك فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

25.

مجموعه مقالات و مذاكرات پنجمين  سمينار نقش آموزشگاه هاي آموزشي، پژوهشي و ملي فيزيك در توسعه كشور، 1 اسفند 1392، شاخه فيزيك فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

26.

مجموعه مقالات و مذاكرات سومين سمينار فيزيك و لزوم همگاني كردن آن، 8 دي ماه 1390، شاخه فيزيك فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

27.

مجموعه مقالات و مذاكرات دومين سمينار فيزيك و ميان رشته اي ها ، 29 ارديبهشت 1390، شاخه فيزيك فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

28.

مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت مقام علمي دانشمند فرهيخته استاد دكتر نصرالله سفيدبخت

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

29.

مجموعه مقالات به مناسبت دومين كنفرانس روش هاي پيشگيري از اتلاف منابع ملي

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

30.

مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت مقام علمي دانشمند فرهيخته استاد دكتر مهندس مهدي بهادري نژاد

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

31.

مجموعه مقالات سمينار سل، بيماري مشترك بين انسان و حيوان،‌ به كوشش دكتر محمد قلي نادعليان و دكتر حسن تاج بخش

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

32.

وضعيت آينده 2006

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

33.

U. S. – Iran Symposium on Climate Impacts and Mitigation

March 30 – April 1 , 2015

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

34.

مجموعه مقالات و مذاكرات همايش آسيب شناسي و موانع تحقق شاخص هاي ملي علم، فناوري و نوآوري در توسعه پايدار كشور

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

35.

كتاب مقاله ها، اولين همايش فرايند استاندارد آموزش و آموزش استاندارد (4 الف) در چرخه آموزش كشور

فرهنگستان علوم

دو نسخه

 

36.

مجموعه مقالات همايش علل و راهكارهاي مقابله با بحران كمي و كيفي منابع آب كشور

فرهنگستان علوم

يك نسخه

 

37.

مجموعه سخنراني هاي سمينار خشكسالي و تاثير آن بر روند بيماري هاي دامي

فرهنگستان علوم

يك نسخه