نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

رديف

عنوان

نسخه و جلد

1.

چگونگي پژوهش در موسيقي ايران

1

2.

نگارگري و معماري بودايي

1

3.

رساله موسيقي از دره التاج

جلد 1 و 2 (هركدام يك نسخه)

4.

مكتب نگارگري شيراز

1

5.

غياث الدين منصور دشتكي و فلسفه عرفان

1

6.

هيدگر و هنر

1

7.

نشانه شناسي هنر به انضمام مقالات هم انديشي سينما

1

8.

نشانه شناسي هنر (مقالات اولين هم انديشي)

1

9.

نشانه شناسي هنر (مقالات دومين هم انديشي)

1

10.

نقد هنر

1

11.

بارت ودريدا

1

12.

سينما و ادبيات

1

13.

جامعه شناسي هنر

1

14.

درآمدي بر فلسفه هنر

1

15.

حكمت و هنر در عرفان ابن عربي

2

16.

نقاشي و كتاب آرايي

1

17.

شيوه هاي رنگسازي در قلمرو هنر و نقاشي

1

18.

معماري و انديشه نقادانه

1

19.

خرد جاويدان

1

20.

زيبايي شناسي و مسائل هنر

1

21.

اسرار مكنون يك گل

1

22.

يادنامه كمال الدين بهزاد

1

23.

مجموعه مقالات دومين گردهماي گنجينه هاي از ياد رفته هنر ايران

1

24.

الگوهاي معماري هند

1

25.

مجموعه مقالات اولين همايش هنر اسلامي

1

26.

مجموعه مقالات همايش كمال الدين بهزاد

1

27.

قلمكار اصفهان

1

28.

مقدمه الاصول

1

29.

ترجمه فارسي الرساله الشريفه في النسب التاليفيه

1

30.

متافيزيك خيال

2

31.

خانه هاي ارامنه جلفاي نو اصفهان

1

32.

معنا در معماري غرب

1

33.

كتاب الادوار في الموسيقي

1

34.

نگاره هاي چوبي

1

35.

خانه موسوي (ميراث معماري روستايي گيلان)

1

36.

مجموعه مقالات گردهمايي مكتب شيراز

1

37.

نويسندگان برجسته قلمرو هنر

1

38.

استحاله طبيعت در هنر

1

39.

هنر و اخلاق

1

40.

فلسفه در عشق شناسي ملاصدرا

1

41.

مكتب نگارگري تبريز

1

42.

پژوهشنامه فرهنگستان هنر

11 جلد ( از هركدام يك نسخه)

43.

خيال شرقي

3 جلد ( از هركدام يك نسخه)