نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 

رديف

عنوان

مولف

سال نشر

1.

ايمونولوژي

رضا فريد حسيني

1368

2.

مباني ايمونولوژي اعمال و اختلالات

مولف ابول عباس

1384

3.

فرهنگ واژه هاي ايمني شناسي

رضا فريد حسيني

 

4.

آسم كودكان پاتوفيزيولوژي و درمانهاي نوين آن

رضا فريد حسيني

1370

5.

مباني ايمني شناسي كاركردها و اختلالهاي سيستم ايمني

مولف ابول عباس

1385

6.

ايمونولوژي سلولي و مولكولي

مترجم رضا فريد حسيني

1391

7.

افسردگي چيست ؟ چه بايد كرد؟

مترجم رضا فريد حسيني

1394

8.

آسم چيست ؟ چه بايد كرد؟

مترجم رضا فريد حسيني

1392

9.

ديابت چيست؟ چه بايد كرد؟

مترجم رضا فريد حسيني

1391

10.

چگونه سيگار را ترك كنيم؟

مترجم رضا فريد حسيني

1393

11.

سرطان ريه چيست؟ چه بايد كرد؟

مترجم رضا فريد حسيني

1391

12.

آلرژيهاي بيني

مولف رضا فريد حسيني

1363

13.

انتقال خون و فرآورده هاي آن

ويراستار رضا فريد حسيني

1362

14.

مباني ايمونولوژي

مولف رضا فريد حسيني

1391

15.

مروري كوتاه بر ايمونولوژي

مترجم رضا فريد حسيني

1371

16.

ايمونولوژي

مولف رضا فريد حسيني

1373

17.

ايمونولوژي

مولف رضا فريد حسيني

1376

18.

مباني ايمونولوژي

مولف رضا فريد حسيني

1379

19.

آلرژي و ايمونولوژي باليني

مولف رضا فريد حسيني

1370

20.

ايمونولوژي سلولي و مولكولي

مولف ابول عباسي

1375

21.

آلرژي و بيماري هاي خودايمني

مولف رضا فريد حسيني

1364

22.

كاربرد باليني طب گياهي

مولف رضا فريد حسيني

1390

23.

مباني ايمني  شناسي

مولف رضا فريد حسيني

1366

24.

آلرژي،‌ گياهان و گرده ها

مولف رضا فريد حسيني

1384

25.

پاتوفيزيولوژي بيماري هاي روماتيسمي

مولف رضا فريد حسيني

1371

26.

ايمني شناسي كاربردي

مترجم رضا فريد حسيني

1368

27.

پاتوفيزيولوژي بيماري هاي روماتيسمي و خودايمني

مولف رضا فريد حسيني

1365

28.

آنافيلاكسي آلرژي به زنبور گزيدگي حساسيت زدايي

مولف رضا فريد حسيني

1374

29.

آنافيلاكسي

مولف رضا فريد حسيني

1391

30.

ايمونولوژي سلولي و مولكولي

مترجم رضا فريد حسيني

1380

31.

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد. ش. 39. س. 35

 

1371