شرایط عضویت و امانت شرایط عضویت و امانت

شرايط عضويت:

افر اد زير می توانند به عضويت كتابخانه فرهنگستان علوم پزشكی پذيرفته شوند:

 

  • اعضاي پيوسته و وابسته فرهنگستان علوم پزشكي
  •  اعضاي هيئت تحريه نشريات گزيده هايي از تازه هاي پزشكي بيماري هاي داخلي كودكان، جراحي عمومي و تخصصي، مجله طب سنتي اسلام و ايران،Archives of Iranian medicine.
  • كاركنان فرهنگستان علوم پزشكي
  •  اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها
  •  فارغ التحصيلان و دانشجويان دانشگاه ها

 


مدارك لازم:

•  تكميل فرم عضويت توسط مسئول ميز امانت

•  يك قطعه عكس 4 × 3

•  تصوير ازكارت عضويت هيات علمی و تصوير مدارك فارغ التحصيلی و كارد دانشجويی با تمديد اعتبار برای دانشجويانشرايط امانت گرفتن مدارك و مقررات كتابخانه:

•  مدت امانت كتاب 7 روز است و در صورت عدم وجود درخواست رزرو كتاب، مدت امانت تا 7 روز ديگر قابل تمديد است.

•  در صورت لزوم برای تمديد كتابهای امانت گرفته شده، مي توان از پورتال كتابخانه استفاده كرد.

•  از كارت عضويت شخص ديگر هنگام امانت گرفتن، نمي توان استفاده كرد.

•  در صورت مفقود شدن يا ايجاد خسارت و يا تاخير در برگشت منابع، اعضا ملزم به پرداخت جريمه تعيين شده می باشند.

•  در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمينه خروج بدون مجوز منابع، عضويت افراد خاطی معلق خواهد شد.

•  دستيابی به مجموعه های الكترونيك از طريق مراجعه به كتابخانه امكان پذير است.